Blogs

Category Archives: Fizikalna medicina

Rehabilitacija posle moždanog udara

By

Terapija i rehabilitacija nakon moždanog udara u Specijalnoj bolnici Merkur

Lečenje i oporavak

dr Pavlović Savka, specijalista fizijatar, Medicinski i Spa kompleks Merkur Vrnjačka Banja.

MOŽDANI UDAR

je bolest koja je treći uzrok smrti u svetu, a prvi u nasoj sredini. Osim visokog stepena smrtnosti, to je i bolest sa najvećim stepenom invaliditeta u odnosu na sve druge neurološke bolesti, pa zato predstavlja ne samo medicinski već i socioekonomski problem. Osim toga vaskularna bolest mozga je i drugi uzrok demencije po učestalosti.

Moždani udar je posledica zapušenja ili prskanja krvnog suda. Zapušenje nastaje ugruškom koji je stvoren na tom mestu ili na nekom drugom mestu i krvotokom dospeo do mozga. Do prskanja najčešće dolazi usled naglog skoka krvnog pritiska i popuštanja aterosklerotski izmenjenog krvnog suda ili urođenog ili stečenog defekta krvnog suda.

Zbog zapušenja ili pucanja krvnog suda dolazi do oštećenja i izumiranja dela mozdanog tkiva. U zavisnosti od zahvaćenog dela mozga ispoljava se različita klinička slika. Početak najčešće bude nagao, bolesnik je svestan, mada može biti i sa poremećajem svesti. Dolazi do slabosti ili oduzetosti pojedinih delova tela, trnjenja, poremećaja govora, ispada pojedinih vrsta osećaja, smetnji u koordinaciji pokreta i hoda, vida, raznih psihičkih ispada, a u skoro 33% dolazi do smrtnog ishoda. Oporavak posle infarkta mozga zavisi od preostalog zdravog dela mozga.

U cilju postavljanja dijagnoze primenjuju se različiti dijagnostički postupci: -anamneza (postavljanje pitanja bolesniku ili rodbini). Vazno je znati vreme nastanka tegoba radi razmatranja mogućnosti primene fibrinolitičke terapije. Zatim neurološki pregled, neuroradiološke metode – kompjuterizovana tomografija (CT)- magnetna rezonanca ( MR). Važno je uraditi kardiološki pregled jer bolesti srca vrlo često mogu biti u osnovi MU (atrijalna fibrilacija, veštačka valvula). Uraditi laboratorijske analize krvi, ispitati krvne sudove vrata i mozga.

vrnjacka-banja-bolest-medicina-fizikalna-vežbe
fizikalna-rehabilitacija-merkur-vrnjacka-banja-vežbe-fizijatar-kinezi-terapije-magnet-struje-ultrazvuk

LEČENJE NAKON MOŽDANOG UDARA

Osnovni cilj lečenja je poboljšanje metabolizma ćelija koje su u neposrednoj okolini žarišta koje ne funkcionisu ali nisu izumrle. Tako se sprečava proširivanje oštećenja moždanog tkiva, spasava život i smanjuje mogućnost invaliditeta. Posebno je bitno sprečavanje i lečenje komplikacija od strane nervnog sistema (moždani edem, epileptički napadi) kao i prevencija pojave novog mozdanog udara.

Najdragocenija su prva tri sata (tzv „terapijski prozor“) kada je moguća primena trombolitičke terapije. Posle akutne faze, kada se metabolizam mozga stabilizuje nastavlja se sa fizijatrijskim tretmanom u za to specijalizovanim Ustanovama. Ustvari jos u akutnoj fazi se započinje sa ranom rehabilitacijom.  Ciji je cilj odrzavanje pasivne pokretljivosti u segmentima zahvacenih ekstremiteta, pozicioniranje istih, promena polozaja tela i druge mere radi sprečavanja pojave dekubitalnih promena.

Taj nastavak fizikalne terapije sprovodi se u Specjalnoj Bolnici „Merkur“. Pacijent se prima najranije posle nedelju dana od početka bolesti (moždani udar). Lečenje se obavlja timski. U timu učestvuju fizijatar, neurolog, internista, kardiolog, fizioterapeuti, medicinski tehničari). Po prijemu pacijenta obavlja se pregled radi sagledavanja njegovog neurološkog statusa kao i opšteg zdravstvenog stanja. Po potrebi se rade dodatne analize, konsultacija specijalista. Plan rehabilitacije pravi fizijatar u zavisnosti od tezine posledica AMU.

U sprovodjenju plana rehabilitacije učestvuju fizioterapeuti kroz pasivne, aktivno-potpomognute ili aktivne vezbe za odrzavanje-povećanje pokretljivosti u segmentima zahvaćenih ekstremiteta, kao i vezbe za jačanje snage, vezbe koordinacije, hoda. Sa vezbama hoda započinje se po ostvarenoj vertikalizaciji, najpre u razboju, kasnije uz pomoć hodalice i raznih vrsta štapova. Ako se radi o poremećaju govora u rehabilitacioni tretman se ukljucuje logoped. Veliki značaj u uvežbavanju koordinacije ima radna terapija.

S obzirom da se po procentu smrtnosti moždani udar nalazi na trećem mestu odmah posle bolesti srca i karcinoma, a kod nas na prvom mestu, da posledice moždanog udara čine najveću i najtežu grupu invalidnosti. Treba ozbiljno misliti i raditi na otklanjanju faktora rizika na koje se može uticati kao sto su hipertenzija, sećerna bolest, pušenje, hiperlipidemija, kardiološki poremećaji, gojaznost…

Merkur Vrnjačka Banja

PS: *Podsećamo da treba biti odgovoran i pridržavati se svih epidemioloških mera u cilju zaštite i sprečavanja širenja virusa COVID-19.*

Fizikalna medicina i rehabilitacija

By

Moderna dijagnostika, fizikalna terapija i lekovite mineralne vode.

Lečenje oboljenja koštano-zglobnog sistema, uz stručni tim fizijatara

dr Pavlović Savka, specijalista fizijatar, Medicinski i Spa kompleks Merkur Vrnjačka Banja.

Fizikalna medicina

je medicinska disciplina koja izučava biološko delovanje različitih oblika energije i mogućnosti njihove primene u zdravih, povređenih ili obolelih ljudi. U okviru fizikalne medicine se izučavaju biološka delovanja i mogućnosti primene mehaničke, toplotne, svetlosne, električne energije, energije zvuka, energije magnetnog i elektromagnetnog polja.

Podela fizikalne medicine:
1. Fizikalna profilaksa – podrazumeva postupak korišćenja fizičkih agensa radi povećanja opšte otpornosti organizma, sprečavanje nastanka bolesti i deformiteta;
2. Fizikalna dijagnostika – podrazumeva primenu fizičkih agenasa radi utvrđivanja postojanja oboljenja (za utvrđivanje oštećenja perifernog nervnog sistema primenjuje se draženje mišića i nerava električnim impulsima – ELEKTRODIJAGNOSTIKA );
3. Fizikalna terapija – podrazumeva primenu fizičkih agenasa u lečenju. Tako, na primer elektrostimulacija se primenjuje za aktiviranje paralitičnih i jačanje mišića, lekovito blato i kupke se primenjuju u terapiji reumatskih bolesti i otklanjanju posledica povreda, masaža se primenjuje za poboljšanje cirkulacije itd.
Podela fizikalne terapije, prema vrsti energije koja se primenjuje:
MEHANOTERAPIJA (lečenje primenom mehaničke energije)
– Masaža (pasivni vid mehanoterapije);
– Kineziterapija (aktivni vid mehanoterapije).

TERMOTERAPIJA

(lečenje primenom toplotne energije)
– Termoterapija (lečenje dodavanjem toplote;
– Krioterapija (lečenje oduzimanjem toplote).

HIDROTERAPIJA

(lečenje primenom fizičko-hemijskih i termičkih svojstava vode)
– Standardne hidroterapijske procedure (kupke, tuševi, komprese);
– Kobinovane hidroterapijske procedure (podvodna masaža, hidrokineziterapija, hidrogalvanske procedure).

FOTOTERAPIJA

(lečenje primenom svetlosne energije)
– Helioterapija (terapija Sunčevom svetlošću);
– Hromoterapija (terapija pojedinim bojama Sunčevog spektra);
– Terapija infracrvenim zracima;
– Terapija ultraljubičastim zracima;
– Terapija polihromatskim svetlom(“Bioptron”);
– Terapija monohromatski svetlom ( Laser);

ELEKTROTERAPIJA

(lečenje primenom električne energije)
– Terapija jednosmernim strujama
konstantnog toka (galvanska struja);
impulsnog ili isprekidanog toka (dijadinamične struje eksponencijalne struje).
– Terapija naizmeničnim strujama (interferentne struje)

SONOTERAPIJA (lečenje primenom energije zvuka)
– Ultrazvuk

MAGNETOTERAPIJA (lečenje prienom magnetnog polja)

INDIKACIJE I KONTRAINDIKACIJE ZA PRIMENU FIZIČKIH AGENSA

INDIKACIJE predstavljaju stanja i oboljenja kod kojih se određeni agens primenjuje u cilju lečenja ili smanjivana tegoba. Najčešće indikacije za primenu fizičkih agensa su :
– Degenerativni reumatizam (zglobni: spondiloza, gonartroza, koksartroza, vanzglobni: tendinitis, miofibrozitis, burzitis itd.),
– Smirene forme zapaljenskog reumatizma (reumatoidni artritis juvenilni hronični artritis, psorijatični artritis, Behterevljeva bolest itd.),
– Stanja posle trauma (kontuzija–uboj, distenzija–istegnuće, distorzija-uganuće, luksacija-iščašenje i fraktura-prelom),
– Neurološka oboljenja (neuralgija, neuritisi, oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema),
– Oboljenja periferne cirkulacije (dijabetična angiopatija, Rejnoova bolest itd.).

KONTRAINDIKACIJE predstavljaju stanja i oboljenja kod kojih se fizički agens ne sme primeniti. Dele se na:
– Opšte tj. one koje su zajedničke za sve agense (akutne infektivne bolesti, febrilna stanja, krvarenja i sklonost ka njima, malignitet, srčana dekompenzacija, teška bubrežna insuficijencija itd.),
– Posebne, tj. one koje su specifične za pojedine agense (galvanska struja se ne primenjuje kad postoji etal u tkivu terapija elektromanetnim poljem se ne primenjuje kod osoba sa ugrađenim pejsmekerom termoterapija -kad postoji lokalno zapaljenje).

Merkur Vrnjačka Banja

Balneologija

dr Pavlović Savka, specijalista fizijatar, Medicinski i Spa kompleks Merkur Vrnjačka Banja..

Balneologija izučava delovanje i mogućnosti korišćenja mineralnih (lekovitih) voda lekovitih blata i lekovitih gasova na čovečiji organizam.
Mineralne vode predstavljaju posebnu vrstu podzemnih voda koje u vidu izvora izbijaju na Zemljinu površinu, a sadrže rastvorene mineralne materije ili gasove i imaju lekovito dejstvo.
Osnovni parametri kojima se karakterišu su: ukupna mineralizacija, jonski sastav, sadržaj gasova i mikroelemenata, koncentracija radioaktivnosti, temperatura i pH reakcija.
U zavisnosti od temperature mineralne vode se dele na: hladne T<20 st. C i topleT>od 20 st. C, i to: hipoterme 20-30 st. C, homeoterme 30-40st. C, hiperterme >40stepeni C. Prema pH reakciji one mogu biti kisele (pH manji od 6,8), neutralne (pH od 6,8 do7,2) i alkalne (pH veći od 7,2).

Izvori Vrnjačke Banje:

* TOPLA VODA je natrijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, slabo kisela homeoterma.
* SLATINA je natrijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, ugljenokisela, srednje koncentracije, hladna.
* SNEŽNIK je natrijum, kalcijum, magnezijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, hladna.
* JEZERO je natrijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, slabo kisela hipoterma.

Mineralne vode se primenjuju spolja –kupanjem u kadama i bazenima i interno -pijenjem, inhaliranjem, putem klizmi i vaginalnim orošavanjem. Pri spoljnjoj primeni deluju na organizam termički, mehanički i hemijski. Pri spoljašnjoj primeni mineralnih voda koža prima i transformiše sve vrste nadražaja -termičke, mehaničke i hemijske, odakle se oni neurohumoralnim putem prenose na odgovarajuće organe i sisteme.
U vidu kura pijenja mineralne vode se uglavnom koriste radi delovanja na sekreciju i motilitet gastrointestinalnog i hepatobilijarnog trakta. One pri tome deluju hemijski i osmotski, a takođe i svojom toplotom.

Od mineralnih voda Vrnjačke Banje za procedure pijenja se koriste: Topla Voda i Snežnik, Slatina i Jezero.
Za pijenje vodu je najbolje koristiti u svežem stanju, neposredno na izvoru jer se stajanjem menja sadržaj gasova u njoj. Doziranje peroralno unetih mineralnih voda zavisi od: vremena primene, starosti bolesika, telesne mase bolesnika, indikacija, količine želudačne sekrecije, fizičke aktivnosti itd.

KUPANJE (KUPKA)

Prema veličini dela tela tretiranog toplom mineralnom vodom, kupke se dele na :
– Lokalne (tretiranje jednog, dva ili sva četiri ekstremiteta;
– Polukupke (polovina tela-do struka);
– Opšte (tretira se celo telo,osim glave).

PODVODNA MASAŽA

Spada u opšte hidroterapijske procedure. Masaža se izvodi kružnim ili pravolinijskim pokretima (mlazom vode određenog pritiska ), od periferije ka centru, u pravcu kretanja venske krvi. Izbegava se predeo polnih organa, abdomen i grudni koš, kod žena i predeo dojki.

HIDROKINEZI TERAPIJA

Predstavlja kombinaciju hidro i kinezi terapije-terapijskih procedura koje podrazumevaju primenu pokreta u svrhu lečenja povređenih i obolelih, u vodi.

KLIZME

Za izvođenje klizmi toplom mineralnom vodom koristi se irigator. Bolesnik leži na levom boku nogu savijenih prema telu. Topla mineralna voda aplikovana radi odstranjenje sadržaja iz creva i njihovog ispiranja, pri ovom položaju, ne dopire visoko u kolon. Ukoliko postoji potreba da se toplom mineralnom vodom ispuni početni deo debelog creva, bolesnik se postavlja u koleno-lakatni položaj. Kod hroničnih zapaljenskih procesa debelog creva često se kombinuju lečenje mineralnom vodom i lekovima koji imaju dejstvo na zapaljenu sluznicu.

CERVIKOVAGINALNO ISPIRANJE (OROŠAVANJE)

Mineralna voda, sa Toplog izvora, se uvodi u vaginu pomoću kanile sa desetak rupica na vrhu, kroz koje se mlaz vode rasprskava. Ovim načinom se postiže da zidovi vagine budu ravnomerno isprani, a time se doprinosi smirivanju zapaljenja sluznice vagine i cerviksa. Po potrebi, pri primeni ovog terapijskog postupka mogu se koristiti i odgovarajući lekovi.

OPŠTE KONTRAINDIKACIJE:
Akutna oboljenja, infektivne bolesti, TBC, malignitet, venerične bolesti, hronične bolesti u stadijumu pogoršanja, parazitarna oboljenja, krvarenja, graviditet, psihoza, epilepsija, bolesti zavisnosti.

Merkur Vrnjačka Banja

PS: *Podsećamo da treba biti odgovoran i pridržavati se svih epidemioloških mera u cilju zaštite i sprečavanja širenja virusa COVID-19.*

Fizikalna medicina i terapija

By

Fizikalne terapije u lečenju i oporavljanju koštano -zglobnog sistema

Najveći fizikalni blok u regionu -fizikalna terapija i medicina

dr Pavlović Savka, specijalista fizijatar, radi u Medicinskom i Spa komleksu Merkur u Vrnjačkoj Banji.

Fizikalna terapija i medicina

Fizikalna terapija je metoda lečenja primenom različitih oblika fizičke energije koristeći njihovo biološko delovanje. Fizikalna terapija ima značajnu ulogu u lečenju i osposobljavanju pacijenata sa povredama i oboljenjima koštano-zglobnog sistema, u periodu nakon postoperativnog oporavka, dužeg mirovanja, preležanog moždanog udara. Značajnu ulogu kod oboljenja i povreda centralnog i perifernog nervnog sistema, kod poremećaja motornog razvoja kod dece.

FT ima veoma važnu ulogu u preventivnom delovanju (fizikalna profilaksa) koja koristi fizikalne procedure radi sprečavanja nastanka oboljenja ili oštećenja organizma u celini ili lokalno. FT je sastavni deo trenažnog i takmičarskog procesa u sportu.
Radi postizanja željenih ciljeva pri lečenju i prevenciji FT koristi sledeće vrste fizičke energije:

 • toplotnu,
 • mehaničku,
 • kinetičnu,
 • zvučnu,
 • svetlosnu,
 • energiju magnetnog polja.

Svi ti oblici se mogu dobiti veštačkim putem ili iz prirodnih izvora.

Fizikalna Terapija se deli na:

Aparaturnu koja kao izvor energije koristi savremene aparate. Električna energija se pretvara u druge oblike fizičkih agenasa –bez aparaturnu koja za prenošenje toplote koristi vodu, parafin, lekovitoblato, pesak, topli vazduh ili se koristi pokret-vežbe, tehnike manipulacije i ručna masaža.

Prema načinu delovanja fitizikalne terapije može da bude lokalna kada fizički agens deluje na jedan deo tela ili opšta kada fizički agensi istovremeno deluju na celo telo. Fizikalna terapija se može koristiti kao jedina metoda lečenja ili se kombinuje sa drugim metodama.

Pomaže pri:

 • otklanjanju bola,
 • napetosti mišića,
 • poboljšava se izdržljivost mišića,
 • poboljšava se koordinacija pokreta (uskladjenost),
 • koriguje se deformacije kičmenog stuba i perifernih zglobova,
 • poboljšava se funkcija nervnog sistema.
fizikalna-rehabilitacija-merkur-vrnjacka-banja-vežbe-fizijatar-horizontalna-terapija-fizikalna-medicina-uputi-prelomi-povrede-terapije
fizikalna-rehabilitacija-merkur-vrnjacka-banja-vežbe-fizijatar-podvodne-masaze-bazen-mineralna-voda

Prema vrsti fizičkog agensa koji se koristi FT može biti:

ELEKTRO TH– podrazumeva primenu električne energije (jedosmerne i naizmenične struje) u cilju postizanja terapijskog efekta. Interferentne struje, dijadinamične struje, galvanizacija, elektroforeza kojom se putem struje unosi lek na mesto povrede ili obolelog tkiva. TENS, elektrostimulacija – električnom draži se izaziva kontrakcija mišića kod oduzetosti, kratkotalasna dijatermija-KTD (naizmeničnestruje).

FOTO TH – primena svetlosne energije-Laser, Infra Ruž, Ultraviolentni zraci, Bioptron lampa –

SONO TH – primena zvuka – ultra i infra zvuk – TERMO TH – primena toplote-parafin, peloid (lekovito blato), fango, pesak, topli vazduh (sauna)

HIDRO TH –predstavlja upotrebu vode u svrhu lečenja u vidu lokalnih i opštih kupki, podvodne masaže, tuševa, dvoćelijski i četvoroćelijskih kupki, bisernih kupki.

KRIO TH – primena hladnoće (leda) koja prvo sužava, a potom naglo širi krvne sudove i koristi se najčešće kao uvodna procedura pre vežbi – MAGNETO TH- koristi pulzirajuće magnetno polje –

KINEZI TH– koristi pokret u vidu vežbi, ručne masaže, manipulacija.
U Specijalnoj bolnici MERKUR koriste se svi navedeni oblici FT. Primenjuju se savremene metode i tehnike rehabilitacije na najsavremenijim aparatima i najmodernije ručne tehnike (laser, spinalna trakcija, limfna drenaža, kinezi tejping, radiotalasi). Terapiju zasnivamo na individualnom pristupusva kom pacijentu u odnosu na dijagnozu, kliničku sliku, želje i potrebe pojedinca kako bi se obezbedio najbolji terapijski ishod. Tokom fizioterapijskog postupka FT se može menjati, dopunjavati u svrhu postizanja ciljeva lečenja.

Poseban značaj u našoj ustanovi se pridaje primeni prirodnog faktora u lečenju-mineralne vode i lekovito blato. Mineralnevode se koriste u vidu lokalnih i opštgih kupki, podvodne masaže u bazenu, a lekovito blato u vidu lokalnih u i opštih pakovanja.

Terapijski efekti su: smanjenje bola, napetosti mišića, poboljšanje cirkulacije, deluje opuštajuće, pokreti u vodi se lakše izvode.
Iskustvo sticano više decenija, stručno osoblje fizijatara i fizioterapeuta, najsavremenija oprema, posvećenost i profesionalnost garancija je uspešnog rešavanja zdravstvenih problema u Merkuru u VrnjačkojBanji.

Merkur Vrnjačka Banja

PS: *Podsećamo da treba biti odgovoran i pridržavati se svih epidemioloških mera u cilju zaštite i sprečavanja širenja virusa COVID-19.*