Blog

Fizikalna medicina i rehabilitacija

By
vrnjacka-banja-bolest-medicina-fizikalna-vežbe

Moderna dijagnostika, fizikalna terapija i lekovite mineralne vode.

Lečenje oboljenja koštano-zglobnog sistema, uz stručni tim fizijatara

dr Pavlović Savka, specijalista fizijatar, Medicinski i Spa kompleks Merkur Vrnjačka Banja.

Fizikalna medicina

je medicinska disciplina koja izučava biološko delovanje različitih oblika energije i mogućnosti njihove primene u zdravih, povređenih ili obolelih ljudi. U okviru fizikalne medicine se izučavaju biološka delovanja i mogućnosti primene mehaničke, toplotne, svetlosne, električne energije, energije zvuka, energije magnetnog i elektromagnetnog polja.

Podela fizikalne medicine:
1. Fizikalna profilaksa – podrazumeva postupak korišćenja fizičkih agensa radi povećanja opšte otpornosti organizma, sprečavanje nastanka bolesti i deformiteta;
2. Fizikalna dijagnostika – podrazumeva primenu fizičkih agenasa radi utvrđivanja postojanja oboljenja (za utvrđivanje oštećenja perifernog nervnog sistema primenjuje se draženje mišića i nerava električnim impulsima – ELEKTRODIJAGNOSTIKA );
3. Fizikalna terapija – podrazumeva primenu fizičkih agenasa u lečenju. Tako, na primer elektrostimulacija se primenjuje za aktiviranje paralitičnih i jačanje mišića, lekovito blato i kupke se primenjuju u terapiji reumatskih bolesti i otklanjanju posledica povreda, masaža se primenjuje za poboljšanje cirkulacije itd.
Podela fizikalne terapije, prema vrsti energije koja se primenjuje:
MEHANOTERAPIJA (lečenje primenom mehaničke energije)
– Masaža (pasivni vid mehanoterapije);
– Kineziterapija (aktivni vid mehanoterapije).

TERMOTERAPIJA

(lečenje primenom toplotne energije)
– Termoterapija (lečenje dodavanjem toplote;
– Krioterapija (lečenje oduzimanjem toplote).

HIDROTERAPIJA

(lečenje primenom fizičko-hemijskih i termičkih svojstava vode)
– Standardne hidroterapijske procedure (kupke, tuševi, komprese);
– Kobinovane hidroterapijske procedure (podvodna masaža, hidrokineziterapija, hidrogalvanske procedure).

FOTOTERAPIJA

(lečenje primenom svetlosne energije)
– Helioterapija (terapija Sunčevom svetlošću);
– Hromoterapija (terapija pojedinim bojama Sunčevog spektra);
– Terapija infracrvenim zracima;
– Terapija ultraljubičastim zracima;
– Terapija polihromatskim svetlom(“Bioptron”);
– Terapija monohromatski svetlom ( Laser);

ELEKTROTERAPIJA

(lečenje primenom električne energije)
– Terapija jednosmernim strujama
konstantnog toka (galvanska struja);
impulsnog ili isprekidanog toka (dijadinamične struje eksponencijalne struje).
– Terapija naizmeničnim strujama (interferentne struje)

SONOTERAPIJA (lečenje primenom energije zvuka)
– Ultrazvuk

MAGNETOTERAPIJA (lečenje prienom magnetnog polja)

INDIKACIJE I KONTRAINDIKACIJE ZA PRIMENU FIZIČKIH AGENSA

INDIKACIJE predstavljaju stanja i oboljenja kod kojih se određeni agens primenjuje u cilju lečenja ili smanjivana tegoba. Najčešće indikacije za primenu fizičkih agensa su :
– Degenerativni reumatizam (zglobni: spondiloza, gonartroza, koksartroza, vanzglobni: tendinitis, miofibrozitis, burzitis itd.),
– Smirene forme zapaljenskog reumatizma (reumatoidni artritis juvenilni hronični artritis, psorijatični artritis, Behterevljeva bolest itd.),
– Stanja posle trauma (kontuzija–uboj, distenzija–istegnuće, distorzija-uganuće, luksacija-iščašenje i fraktura-prelom),
– Neurološka oboljenja (neuralgija, neuritisi, oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema),
– Oboljenja periferne cirkulacije (dijabetična angiopatija, Rejnoova bolest itd.).

KONTRAINDIKACIJE predstavljaju stanja i oboljenja kod kojih se fizički agens ne sme primeniti. Dele se na:
– Opšte tj. one koje su zajedničke za sve agense (akutne infektivne bolesti, febrilna stanja, krvarenja i sklonost ka njima, malignitet, srčana dekompenzacija, teška bubrežna insuficijencija itd.),
– Posebne, tj. one koje su specifične za pojedine agense (galvanska struja se ne primenjuje kad postoji etal u tkivu terapija elektromanetnim poljem se ne primenjuje kod osoba sa ugrađenim pejsmekerom termoterapija -kad postoji lokalno zapaljenje).

Merkur Vrnjačka Banja

Balneologija

dr Pavlović Savka, specijalista fizijatar, Medicinski i Spa kompleks Merkur Vrnjačka Banja..

Balneologija izučava delovanje i mogućnosti korišćenja mineralnih (lekovitih) voda lekovitih blata i lekovitih gasova na čovečiji organizam.
Mineralne vode predstavljaju posebnu vrstu podzemnih voda koje u vidu izvora izbijaju na Zemljinu površinu, a sadrže rastvorene mineralne materije ili gasove i imaju lekovito dejstvo.
Osnovni parametri kojima se karakterišu su: ukupna mineralizacija, jonski sastav, sadržaj gasova i mikroelemenata, koncentracija radioaktivnosti, temperatura i pH reakcija.
U zavisnosti od temperature mineralne vode se dele na: hladne T<20 st. C i topleT>od 20 st. C, i to: hipoterme 20-30 st. C, homeoterme 30-40st. C, hiperterme >40stepeni C. Prema pH reakciji one mogu biti kisele (pH manji od 6,8), neutralne (pH od 6,8 do7,2) i alkalne (pH veći od 7,2).

Izvori Vrnjačke Banje:

* TOPLA VODA je natrijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, slabo kisela homeoterma.
* SLATINA je natrijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, ugljenokisela, srednje koncentracije, hladna.
* SNEŽNIK je natrijum, kalcijum, magnezijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, hladna.
* JEZERO je natrijum hidrokarbonatna, slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, slabo kisela hipoterma.

Mineralne vode se primenjuju spolja –kupanjem u kadama i bazenima i interno -pijenjem, inhaliranjem, putem klizmi i vaginalnim orošavanjem. Pri spoljnjoj primeni deluju na organizam termički, mehanički i hemijski. Pri spoljašnjoj primeni mineralnih voda koža prima i transformiše sve vrste nadražaja -termičke, mehaničke i hemijske, odakle se oni neurohumoralnim putem prenose na odgovarajuće organe i sisteme.
U vidu kura pijenja mineralne vode se uglavnom koriste radi delovanja na sekreciju i motilitet gastrointestinalnog i hepatobilijarnog trakta. One pri tome deluju hemijski i osmotski, a takođe i svojom toplotom.

Od mineralnih voda Vrnjačke Banje za procedure pijenja se koriste: Topla Voda i Snežnik, Slatina i Jezero.
Za pijenje vodu je najbolje koristiti u svežem stanju, neposredno na izvoru jer se stajanjem menja sadržaj gasova u njoj. Doziranje peroralno unetih mineralnih voda zavisi od: vremena primene, starosti bolesika, telesne mase bolesnika, indikacija, količine želudačne sekrecije, fizičke aktivnosti itd.

KUPANJE (KUPKA)

Prema veličini dela tela tretiranog toplom mineralnom vodom, kupke se dele na :
– Lokalne (tretiranje jednog, dva ili sva četiri ekstremiteta;
– Polukupke (polovina tela-do struka);
– Opšte (tretira se celo telo,osim glave).

PODVODNA MASAŽA

Spada u opšte hidroterapijske procedure. Masaža se izvodi kružnim ili pravolinijskim pokretima (mlazom vode određenog pritiska ), od periferije ka centru, u pravcu kretanja venske krvi. Izbegava se predeo polnih organa, abdomen i grudni koš, kod žena i predeo dojki.

HIDROKINEZI TERAPIJA

Predstavlja kombinaciju hidro i kinezi terapije-terapijskih procedura koje podrazumevaju primenu pokreta u svrhu lečenja povređenih i obolelih, u vodi.

KLIZME

Za izvođenje klizmi toplom mineralnom vodom koristi se irigator. Bolesnik leži na levom boku nogu savijenih prema telu. Topla mineralna voda aplikovana radi odstranjenje sadržaja iz creva i njihovog ispiranja, pri ovom položaju, ne dopire visoko u kolon. Ukoliko postoji potreba da se toplom mineralnom vodom ispuni početni deo debelog creva, bolesnik se postavlja u koleno-lakatni položaj. Kod hroničnih zapaljenskih procesa debelog creva često se kombinuju lečenje mineralnom vodom i lekovima koji imaju dejstvo na zapaljenu sluznicu.

CERVIKOVAGINALNO ISPIRANJE (OROŠAVANJE)

Mineralna voda, sa Toplog izvora, se uvodi u vaginu pomoću kanile sa desetak rupica na vrhu, kroz koje se mlaz vode rasprskava. Ovim načinom se postiže da zidovi vagine budu ravnomerno isprani, a time se doprinosi smirivanju zapaljenja sluznice vagine i cerviksa. Po potrebi, pri primeni ovog terapijskog postupka mogu se koristiti i odgovarajući lekovi.

OPŠTE KONTRAINDIKACIJE:
Akutna oboljenja, infektivne bolesti, TBC, malignitet, venerične bolesti, hronične bolesti u stadijumu pogoršanja, parazitarna oboljenja, krvarenja, graviditet, psihoza, epilepsija, bolesti zavisnosti.

Merkur Vrnjačka Banja

PS: *Podsećamo da treba biti odgovoran i pridržavati se svih epidemioloških mera u cilju zaštite i sprečavanja širenja virusa COVID-19.*

Comments (0)

Leave a Comment

Your email address will not be published.